De MedenzeggenschapsRaad (MR)
 
De M.R. (Medezeggenschapsraad) is een zelfstandige, onafhankelijke geleding die meedenkt en meebeslist over allerlei schoolse zaken. Ze wordt bezet door 2 leerkrachten (personeelsgeleding) en door 2 ouders van de ouders van de St. Martinusschool (oudergeleding).
De M.R.  vertegenwoordigt het team en de ouders en geeft toestemming en/of advies aan het bestuur en de directie. De directeur wordt daarom iedere vergadering uitgenodigd om toelichting te geven op de agendapunten.
 
Elk schooljaar komen bepaalde onderwerpen terug waarmee de M.R. zich bezighoudt.
Deze onderwerpen zijn vermeld in het activiteitenplan van het Jaarplan van de M.R.
Enkele voorbeelden zijn: formatieplan, schoolplan, jaarverslag en kwaliteitsonderwijs. Ook houdt de M.R. toezicht op de manier waarop de school Tussenschoolse Opvang en Buitenschoolse Opvang organiseert.
 
Er zijn 5 vergaderingen per schooljaar, waarvan 1 samen met het Adviesorgaan ( voorheen schoolcommissie). De notulen gaan naar de directie en alle M.R. leden.
Indien nodig wordt er tussentijds extra vergaderd.
 
De M.R. kan ook mensen buiten de M.R. benaderen voor informatie en/of uitleg.
 
De gehele M.R. streeft naar een goede, zinvolle samenwerking met alle geledingen.
 
Samenstelling M.R. voor het schooljaar 2017 - 2018:
Personeel:    Chadia Arabe; voorzitter
                    Ina Leijten
Ouders:        Carla van Kalmthout; secretaris
                    Patrick Kustermans, lid
                    Emelie van den Anker 
 
                  
De M.R. is per mail bereikbaar via: marsch.mr@borgesius.net
Ook kunt u een van de leden van de M.R. aanspreken.


Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad
 
In het verleden waren van alle scholen onder de Professor Gielenstichting 2 mensen van de M.R. vertegenwoordigd in de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad).
Binnen de Borgesiusstichting is dit veranderd.
Van alle scholen onder de Borgesiusstichting vertegenwoordigen nu 6 leerkrachten en 6 ouders alle scholen.
De G.M.R. heeft bevoegdheden op het bovenschools niveau.
Ze is gesprekspartner van het bestuur van de Borgesiusstichting over algemene zaken en geeft instemming en/of advies. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: vakantierooster, zorgplan en personeelsbeleidsplan.
Ook de G.M.R. kan personen buiten de G.M.R. benaderen voor informatie. ( b.v. directie, bestuursleden)