De Oudervereniging
 
Wat doet de oudervereniging?

Wij onderhouden het contact tussen de school en de ouders/verzorgers. U kunt bij één van onze leden terecht voor problemen, maar ook met ideeën en suggesties! Wij bevorderen een goede samenwerking tussen de school en de ouders/verzorgers, dragen zorg voor de invulling en de uitvoering van de werkgroepen en organiseren verschillende festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstviering, e.d. Wij vergaderen 6 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd iemand van de school aanwezig. De notulen van deze vergaderingen zijn vanaf heden te lezen op deze website.

Als u ons iets wilt vragen of vertellen, dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande leden, of een mail sturen naar: ouderverenigingschijf@gmail.com
 
 In het algemeen bestuur van de oudervereniging zitten van elke groep in het ideale geval twee ouders. De samenstelling van het algemeen bestuur van de oudervereniging in het schooljaar 2017-2018 is als volgt:
 
Groep 1 Bregje Kruis en Eric Hogenbirk   (tijdelijk)
Groep 2
Rachel van Trijp (2a) en Sonja de Jongste (2b)
Groep 3 Jolanda de Bakker
Groep 4 Erik Hogenbirk
Groep 5 Dianne van Nijnatten
Groep 6 Lotte Goorden en Bregje Kruis
Groep 7 Fanny Antonissen
Groep 8 Céleste Konings en Anja Verbraak
 
De oudervereiniging heeft ook een dagelijks bestuur en dit zijn;
Voorzitter Erik Hogenbirk
Vice-voorzitter 
Secretaris Céleste Konings
Penningmeester Bregje kruis
 
Alle ouders/verzorgers van kinderen die op school zijn ingeschreven, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Per gezin heeft men één stem, ongeacht het aantal kinderen dat op de school ingeschreven staat. Indien men geen lid wenst te zijn van de oudervereniging kan dit schriftelijk gemeld worden bij de secretaris van de oudervereniging.
Wij innen en beheren de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de school gebruikt om de kosten van activiteiten zoveel mogelijk te dekken, die niet door het Rijk worden betaald.

De ouderbijdrage 2017/2018 bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar.
(Houdt u er rekening mee dat voor de schoolreis, deelname aan sporttoernooien, het Vormsel of cursus EHBO een extra bijdrage gevraagd zal worden).

In de schoolgids kunt u lezen hoe dit bedrag elk jaar besteed wordt. Ook “sparen” de leerlingen de gehele schoolloopbaan een gedeelte van dit bedrag om aan het einde op schoolkamp te kunnen. Zoals aangegeven is dit bedrag vrijwillig, dat betekent dat u dus niet verplicht bent om dit bedrag te betalen. Mocht u deze jaarlijkse bijdrage niet kunnen of willen voldoen, dan kan het zijn dat uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten niet deel kan/kunnen nemen.

Het bestuur streeft ernaar ook dit schooljaar de ouderbijdrage per incasso te innen.

Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is: NL91RABO 014 49 16 320  t.n.v. Katholieke Oudervereniging Basisschool Schijf, onder vermelding van de naam van uw
kind(eren).